News

ทางเลือกด้านการเลี้ยงดูทดแทนสำหรับเด็กในประเทศไทย

การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม เมื่อมีการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมอย่างเป็นทางการ ถือได้ว่าเด็กมีผู้ปกครองตามกฎหมายแล้ว…

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์พันธกิจครอบครัวอุปถัมภ์ให้กับพี่น้องทั้งในคริสตจักร สถาบันพระคริสตธรรม และองค์กรคริสเตียนต่าง ๆ

หากถามว่าทำไม วัยทำงานจึงหน้ากังวล ก็เพราะวัยทำงาน บางครั้งมีการย้ายถิ่นฐานไปทำงานอีกที่หนึ่ง แล้วมีครอบครัวใหม่…

Scroll to Top